Izbori Se - blog

podrška uzbunjivačima u izbornom procesu

Inicijativa – dokument

admin

I N I C I J A T I V A

z a   u s a g l a š a v a nj e

odredaba Pravila o radu Biračkih odbora za koordinisano sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine i izbora za Odbornike skupština jednica lokalne samouprave (u daljem tekstu Pravila) sa članovima 70. i 74. Zakona o izboru narodnih poslanika i sa članovima 34. i 35. Zakona o lokalnim izborima (u daljem tekstu Zakoni).

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) podnosi ovu Inicijativu Republičkoj izbornoj komisiji Republike Srbije (RIK) i traži da prilikom donošenja novih podzakonskih akata po kojima će birački odbori postupati prilikom sprovođenja glasanja na predstojećim izborima za narodne poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srbije i odbornike skupština jedinica lokalne samopurave, da u novim Pravilima o radu biračkih odbora, izmeni dosadašnji član 37. koji određuje kriterijume za razlikovanje važećeg i nevažećeg biračkog listića, kako bi bio usaglašen sa Zakonom o izboru narodnih poslanika i Zakonom o lokalnim izborima.

Naime, član 70. Zakona o izboru narodnih poslanika izričito predviđa da „Birač može glasati samo za jednu izbornu listu sa glasačkog listića. Glasa se zaokruživanjem rednog broja ispred naziva izborne liste za koju se glasa. …”. Član 74. dodaje i dodatne kriterijume za priznavanje glasačkog listića i između ostalog predviđa: „Ako je na glasačkom listiću zaokruženo ime i prezime prvog kandidata na izbornoj listi ili je zaokružen naziv ili deo naziva izborne liste, odnosno ako su istovremeno zaokruženi redni broj i naziv izborne liste i ime i prezime prvog kandidata, takav izborni listić smatra se važećim.“…

Član 34. Zakona o lokalnim izborima, u odnosu na Zakon o izboru narodnih poslanika, donekle proširuje način zaokruživanja listića koji će se smatrati važećim i između ostalog predviđa: … „Glasa se zaokruživanjem rednog broja ispred naziva izborne liste za koju se glasa ili zaokruživanjem naziva izborne liste, odnosno tako da se nedvosmisleno može utvrditi za koju izbornu listu je birač glasao.“ … Dalje, u članu 35. predviđa: „Kad je na glasačkom listiću zaokruženo ime i prezime prvog kandidata na izbornoj listi ili je zaokružen naziv ili deo naziva izborne liste, odnosno ako su istovremeno zaokruženi redni broj i naziv izborne liste i ime i prezime prvog kandidata, takav izborni listić smatra se važećim.“…

I pored izričitih zakonskih odredbi, RIK je za prethodne izbore doneo podzakonski akt, Pravila, koja u članu 37. menjaju suštinu i duh zakona dajući arbitrarno pravo članovima biračkih odbora da u slučaju biračkog listića koji nije popunjen u skladu sa navedenim članovima zakona, da sami odrede kojoj listi ide glas. 

Član 37. Pravila o radu biračkih odbora, predviđa u stavu 2. da:

– ako je na glasačkom listiću birač zaokružio ili podvukao naziv ili deo naziva jedne izborne liste;

– ako je na glasačkom listiću birač zaokružio ili podvukao ime jednog nosioca izborne liste;

– ako je na glasačkom listiću birač istovremeno zaokružio ili podvukao naziv izborne liste i ime prvog kandidata na toj izbornoj listi.

U stavu 3. ovog člana dalje se propisuje da:

            Ako je listić popunjen na način iz koga se može pouzdano utvrditi za koju izbornu listu je

            birač glasao, on će biti važeći uprkos tome:

– što su na listiću ispisani ili nacrtani komentari, parole i druge poruke;

– što su druge izborne liste precrtane.

BIRODI ovom Inicijativom traži od RIK-a da se Pravila kojima će se regulisati rad biračkih odbora na predstojećim parlamentarnim i lokalnim izborima usaglase sa odredbama Zakona i da se ne dozvoli praksa da članovi biračkih odbora arbitrarno određuju za koga je birač hteo da glasa ukoliko glasački listić nije popunjen u skladu sa Zakonom. Iako zakon sadrži nedovoljno preciznu odredbu „nedvosmisleno može utvrditi“, a Pravila „sa sigurnošću može utvrditi“ i „može pouzdano utvrditi“, naročito je sporan stav 3. koji daje mogućnost biračkom odboru da odredi za koga je birač hteo da glasa i pored činjenice da je glasački listić išaran, precrtan ili sadarži razne komentare, parole i poruke.

Takođe, postavlja se i pitanje stručnosti članova biračkih odbora i poznavanja zakonskih i podzakonskih akata koji regulišu materiju izbora, kao i njihove eventualne pristrasnosti prilikom utvrđivanja kome ide glas na nepravilno popunjenom glasačkom listiću.

Ovakve odredbe u Pravilima otvaraju mogućnosti za razne zloupotrebe prilikom utvrđivanja rezultata glasanja na biračkom mestu i mogu da dovedu do prekrajanja stvarne izborne volje građana Republike Srbije.

RIK ima pravo da donosi podzakonske akte koji služe za operacionalizaciju primene zakona, ali nema pravo da proširuje odredbe zakona za primenu u praksi na način da se podzakonskim aktom menjaju i proširuju odredbe zakona i daju se ovlašćenja nestručnim licima da utvrđuju stvarnu izbornu volju birača.

BIRODI takođe traži od RIK-a da i u Pravilima o radu biračkih odbora koja će regulisati rad ovih odbora na budućim izborima za Predsednika republike (član 36.) i na izborima za članove Nacionalnih saveta nacionalnih manjina (član 38.) budu izbačene ove odredbe i da se Pravila za te izbore takođe usaglase sa Zakonom.

Biro za društvena istraživanja očekuje da će Republička izborna komisija postupiti po ovoj inicijativi u najkraćem roku i doneti nova izmenjena Pravila bez spornih odredbi i tako doprineti utvrđivanju stvarne izborne volje građana na predstojećim parlamentarnim i lokalnim izborima u Republici Srbiji.

Biro za društvena istraživanja (BIRODI)

Zoran Gavrilović

Lice ovlašćeno za zastupanje

Maršala Birjuzova 38

11000 Beograd, Srbija

E-mail: office@birodi.rs

WEB: www.birodi.rs

http://izborise.rs/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *